Wymagany JavaScript
Do poprawnego działania sklepu wymagana jest włączona obsługa JavaScript.

Informacje prawne

Informacje dot. wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15

tel. (32) 208-74-68, 208-74-70, 208-74-75, fax. (32) 208-74-69

e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

http://wif.katowice.pl/

Informacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego dot:

  • Przepisów krajowych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych oraz o tym, że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą stosować różne klasyfikacje produktów leczniczych i warunki ich dostarczania;
  • celu wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE;
  • ryzyka związanego z produktami leczniczymi nabywanymi nielegalnie za pośrednictwem sieci Internet

należy szukać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego: www.gif.gov.pl/bip

Rejestr:

  • zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
  • zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych
  • udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych

dostępny jest TUTAJ

Zezwolenie na prowadzenie apteki:

można pobrać TUTAJ

internetowa działa zgodnie z prawem